Fundacja Radius

O Fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius" powstała w 2015 roku z inicjatywy grupy osób niepełnosprawnych oraz ich przyjaciół. Od lat każdy z nas gromadził doświadczenia pracując zawodowo lub działając społecznie na rzecz osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

Wchodzący w skład naszego zespołu specjaliści posiadają szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pomocy osobom: niewidomym i słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym, osobom z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz niepełnosprawnością złożoną, w tym głuchoniewidomym.

Mimo, że jesteśmy młodą Fundacją rozpoczynającą dopiero swoją działalność, to nasz zespół tworzą kompetentni specjaliści (pedagodzy specjalni, informatycy i dyrektorzy) współpracujący jak dotąd z Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Fundacją Widzialni, Fundacją Szansa dla Niewidomych.

Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na kompleksowym wspieraniu osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poprzez nasze dążenia chcemy przeciwdziałać wszelkim formą izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzając im jak najlepsze warunki aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Za podstawowy cel stawiamy sobie zwiększenie szans dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji, rehabilitacji, kultury, sportu i zatrudnienia czyli innymi słowy do każdej dziedziny życia publicznego. Pragniemy zapobiegać przejawom marginalizowania i wykluczania ludzi niepełnosprawnych, między innymi poprzez popularyzowanie ich problemów wśród pełnosprawnych. Naszym zadaniem jest aktywizowanie obu tych środowisk do lepszego rozumienia wzajemnych spraw i problemów, przełamywanie tkwiących po obu stronach barier mentalnych, dążenie do stworzenia otwartego, świadomego społeczeństwa, opartego na idei humanizmu i poszanowania każdej jednostki ludzkiej niezależnie od jej ograniczeń.

Chcemy uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa równych szans, w którym każda osoba niepełnosprawna będzie miała optymalny dostęp do wiedzy, nauki, informacji, przestrzeni i transportu. Jesteśmy przekonani, że dzięki propagowanym i wdrażanym przez nas nowoczesnym technologiom, najnowszym osiągnięciom techniki, cyfryzacji osoby niepełnosprawne zostaną w pełni włączone w nurt życia społecznego, będą mogły pracować, uczyć się, korzystać z rozrywek, rozwijać własne pasje i samorealizować się w takim samym stopniu jak ludzie pełnosprawni.

Radius z języka łacińskiego oznacza promień, zasięg. Nasze cele i działania są jasne i precyzyjne. Ich zasięgiem chcemy objąć niepełnosprawne dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze, ich rodziny, przyjaciół oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są zawodowo lub z przyczyn osobistych problematyką niepełnosprawności.

Obiektem naszej troski są wszyscy niepełnosprawni bez względu na wiek i specyfikę dysfunkcji. Uważamy, że różnorodność podmiotów, do których kierujemy naszą pomoc jest wartością i ma wymiar integrujący.

Nasza wzmożona uwaga skupia się na osobach z niepełnosprawnością złożoną często pomijanych i szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Bogate doświadczenia w pracy z niepełnosprawnymi pokazują, że z każdym człowiekiem można się porozumieć, nawet jeśli funkcjonuje on z wielorakimi, głębokimi deficytami. Dlatego też jesteśmy gorącymi zwolennikami propagowania alternatywnych metod komunikacji, w tym między innymi: języka migowego dla niesłyszących, alfabetu Lorma dla głuchoniewidomych czy pisma braille’a dla niewidomych.

Jesteśmy organizacją otwartą i chętną do podjęcia współpracy. Nie obawiamy się nowych wyzwań i innowacyjnych rozwiązań. Naszą mocną stroną są nasze bogate doświadczenia osobiste i zawodowe oraz silne przekonanie, że niepełnosprawność w żaden sposób nie powinna eliminować jednostki z uczestnictwa w życiu społecznym.

Niepełnosprawność dotyka w Polsce ponad 5,5 miliona obywateli. Może dotyka także Ciebie, lub kogoś z Twoich bliskich? A może chcesz dowiedzieć się jak pomóc osobie niepełnosprawnej, którą spotykasz w sklepie, na ulicy, w Twoim miejscu pracy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub sam chcesz pomóc skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, w jaki sposób powinien wyglądać świat dostępny dla osób niepełnosprawnych wejdź na stronę www.dostepnosc.eu