Fundacja Radius

Najważniejsze postanowienia Statutu Fundacji

 ROZDZIAŁ I.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

$1.

 Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius”, zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez: Agnieszkę Orzech, Joannę Pępko i Wiesława Szeląga zwani dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 02 lutego 2015 r. przez notariusza Bernadetę Połeć z numerem Repertorium „A” numer 948/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

$2.

 Fundacja posiada osobowość prawną.

 $3.

 1. Fundacja może używać nazwy w skrócie: Fundacja „Radius”.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji.
 4. Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

 $4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Słupsk.

 $5.

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 $6.

 Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 $7.

 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

 1. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa na terenie kraju,
 2. przystępować i łączyć się z innymi fundacjami, osobami prawnymi,
 3. wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 $8.

 Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

ROZDZIAŁ II.

 CELE I FORMY DZIAŁANIA

 $9.

 Cele Fundacji:

 1. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia wobec osób niepełnosprawnych.
 2. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w pokonywaniu barier związanych        z niepełnosprawnością.
 3. Organizowanie kompleksowej opieki i wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
 4. Propagowanie idei integracji i włączania osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, kultury, sportu oraz życia społecznego i zawodowego.
 5. Wspieranie i aktywizowanie rozwoju osób niepełnosprawnych w sferze społecznej             i zawodowej.
 6. Wpływanie na świadomość społeczną i kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
 7. Zwiększanie dostępu do przestrzeni, transportu, informacji i komunikacji osób niepełnosprawnych.
 8. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do wiedzy, nauki i informacji.
 9. Popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań oraz technologii ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
 10. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowego wspomagania osób niepełnosprawnych.
 11. Działalność na rzecz przestrzegania i ochrony praw osób niepełnosprawnych.
 12. Reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób    z otoczenia.
 13. Upowszechnianie czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych, a szczególnie                e-czytelnictwa.
 14. Promowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 15. Wspieranie rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych.
 16. Upowszechnianie alternatywnych metod komunikacji, w tym metod porozumiewania się osób niesłyszących, głuchoniewidomych, z zaburzeniami mowy.
 17. Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym w przestrzeni publicznej.
 18. Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym w nauce i adaptacji do społeczeństwa osób sprawnych oraz prowadzenie działań zmierzających do integracji obu środowisk.
 19. Wspieranie działań woluntarystycznych i samopomocowych.

 #10.

Cele te Fundacja może realizować w ramach:

Działalność nieodpłatną pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i socjoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia.
 2. Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie rozwiązywania problemów związanych        z niepełnosprawnością.
 3. Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy w tym: promocja zatrudnienia, poradnictwo zawodowe               i pośrednictwo pracy.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i osób zajmujących się pracą i współpracą z osobami niepełnosprawnymi.
 5. Kształcenie kadr świadczących usługi osobom niepełnosprawnym w obszarze edukacji, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej.
 6. Upowszechnianie i monitorowanie wdrażania konwencji, dokumentów krajowych, europejskich i światowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych.
 7. Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów i wystaw dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością.
 8. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym analiz, ekspertyz i programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Współpraca z instytucjami publicznymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność może przyczynić się do realizacji celów Fundacji.
 10. Organizowanie i prowadzenie obozów, turnusów rehabilitacyjnych i specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia.
 11. Wydawanie pism, biuletynów i innych publikacji drukowanych, elektronicznych oraz      w innych formach, w tym pismem Braille’a.
 12. Popularyzowanie wiedzy na temat możliwości, specyficznych potrzeb                               i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
 13. Organizowanie turystyki oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.
 14. Uczestnictwo w różnych dziedzinach kultury i rozwijanie umiejętności artystycznych.
 15. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych                         z wykorzystaniem mediów lokalnych i krajowych oraz innych dostępnych środków przekazu.
 16. Zwiększanie dostępności osób niepełnosprawnych do wiedzy, nauki i informacji poprzez popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii, osiągnięć techniki oraz sieć Internet.
 17. Organizowanie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych.
 18. Inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia.

 Działalność odpłatną pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i socjoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia.
 2. Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie rozwiązywania problemów związanych        z niepełnosprawnością.
 3. Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy w tym: promocja zatrudnienia, poradnictwo zawodowe               i pośrednictwo pracy.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i osób zajmujących się pracą i współpracą z osobami niepełnosprawnymi.
 5. Kształcenie kadr świadczących usługi osobom niepełnosprawnym w obszarze edukacji, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej.
 6. Upowszechnianie i monitorowanie wdrażania konwencji, dokumentów krajowych, europejskich i światowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych.
 7. Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów i wystaw dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością.
 8. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym analiz, ekspertyz i programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie i prowadzenie obozów, turnusów rehabilitacyjnych i specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia.
 10. Wydawanie pism, biuletynów i innych publikacji drukowanych, elektronicznych oraz    w innych formach, w tym pismem Braille’a.
 11. Popularyzowanie wiedzy na temat możliwości, specyficznych potrzeb                               i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
 12. Organizowanie turystyki oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.
 13. Uczestnictwo w różnych dziedzinach kultury i rozwijanie umiejętności artystycznych.
 14. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych                       z wykorzystaniem mediów lokalnych i krajowych oraz innych dostępnych środków przekazu.
 15. Zwiększanie dostępności osób niepełnosprawnych do wiedzy, nauki i informacji poprzez popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii, osiągnięć techniki oraz sieć Internet.
 16. Organizowanie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych.
 17. Inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia.

R O Z D Z I A Ł III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 $11.

 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 $12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

$13.

Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, subwencji osób prawnych i fizycznych,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 5. przychodów z działalności odpłatnej.

 $14.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Fundacji.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego Fundacji.
 3. Zabrania się Fundacji:
 4. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji                           w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo       w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 5. b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 6. c) wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 7. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 $15.

 W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd - za zgodą Rady Fundacji - składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.